CYCLIC FOOD CHAIN 2013, for swedish scroll down

The project
This project is about visualizing and bringing to attention the local cyclic food chain in the shape of a fully operating prototype of a market stand for a small scale organic farmer, selling vegetables, seedlings, grains etc. directly from the farm to end consumers in the city centre, without linear packaging systems, with analogue equipment (no miniaturized electronics).

Purpose
The purpose of the project is to raise questions and initiate discussions about the way that we have chosen to organize our food system by visualizing an existing alternative solution based on cyclic thinking. 

Background
Before us humans became farmers, we used to live as hunter- gatherers for some 200.000 generations. Some of us still do. Only since the last 200 generations some of us live as farmers or base our food production on farming, and since 3 generations we live with what is known as industrial agriculture.

This way of organizing our food production, transforming the landscape into large monocultures, using chemical fertilizers and pesticides and fossil fuel based farming equipment, is extremely harmful to all natural systems, supporting the very same activity.
Large scale food production, processing and distribution with linear packaging systems and fossil fuel based transportation systems becomes the “logical” way of completing the food chain to reach us end consumers.


Image: seedling tray, stainless steel

We end up eating the chemicals that is required if the food is to fit into this system and we are left with the toxic waste that is the inevitable bi-product. In the report from the World Bank,”Turn down the heat” published in November 2012, it is predicted that the raise of temperature will exceed 4 degrees Celsius before the end of this century. In that case, the question whether we will be able to produce any food at all on this planet, must be asked.


Image: wooden former of papercups of used newspaper

Are there any alternatives? Our memory is short in this respect. Only three generations ago, when my mother grew up, there was no industrial agriculture, there was no computers, there was no barcodes, there was no electronic equipment in shops apart from electric light, there was no linear packaging systems, there was no infrastructure that would have allowed the food chain to become global on this scale, and yes, the food quality was much higher.


Image: Silvio & Beatrice, Azienda Agricola Corbari

Poly-cultural organic agriculture operating on a local level applying principles of cyclic thinking can be found, however, operating in a structurally unsustainable society some of the aspects of cyclic thinking may be lost. It is difficult to operate any food distribution today without the use of linear packaging systems, fossil fuel based transportation systems, miniaturized electronics that is a part of operating any business today.


Image: organic vegetables from Azienda Agricola Corbari


Images: wooden boxes, pine & beech


Image: kanister bags, paper


Image: Carnoli rice from Cascina Gaggioli, Milan, baggs 1 kg, 300 g


Aprons, design Studio Trojka, Tokyo/Malmö


Image: Evgenija at Sjöbergs Flaggsömnad AB


Image: tag of organic cotton, Nilorn AB


Image: building wooden boxes, solid pine, wood peggs of beech, no screws or glue


Images: setting up in Lambrate, Milan


Image: roof structure, solid wood and watercut, folded and powder coated steel


Image: weight, powdercoated steel
Image: Andrea operating the stand selling organic rice, vegetables and seedlings

The prototype includes;
seedlings-trays of stainless steel, design Olof Kolte 2013
wooden boxes for vegetables, design Olof Kolte 2013
reconditioned analogue balance from Lindells Vågfabrik (not in production)
printed on paper canister as packaging for seedlings and vegetables, graphic design olof kolte 2013
printed on paper bags for rice, graphic design Olof Kolte 2013
analogue bell, “ring my bell” skultuna ab, design Olof Kolte 2001, in production
aprons, design Yukiko Tango, Trojka design studio, Malmö / Tokyo 2013
organic cotton bags, design Olof Kolte/Yukiko Tango 2013
wooden structure for table and roof, design Olof Kolte 2013
paper cup shaper, design olof kolte 2013

Partners:
Den gamles gård
Morot & annat, Malmö
Ronnebygatans ekolivs
Warbro Kvarn
Cascina Gaggioli, Milan
Azienda Agricola Corbari, Milan
Tryckta i markaryd AB
Wbp-trading, malmö
Jd stenqvist AB
Sjöbergs flaggsömnad, Malmö
Hammargrens stämplar AB, Malmö
Lunds UniversitetCYCLIC FOOD CHAIN

Bakgrund

Innan vi människor blev jordbrukare, levde vi som jägare-samlare i ungefär 200.000 generationer, några av oss gör det fortfarande. Sedan 200 generationer lever många av oss som jordbrukare eller baserar vår livsmedelsproduktion på jordbruk, bara sedan 3 generationer lever vi med det som kallas industriellt jordbruk.
Detta sätt att organisera vår livsmedelsproduktion genom att, förändra landskapet till stora monokulturer, använda konstgödsel och bekämpningsmedel och fossila bränslen till jordbruksmaskiner, är skadligt för alla jordens system, som stödjer just den aktiviteten.
Storskalig odling, produktion och distribution av mat med hjälp av linjära förpackningssystem och transportsystem som använder fossila bränslen, blir ett "logiskt" sätt att fullfölja matkedjan till oss slutkonsumenter.
Vi tvingas då äta de kemikalier som krävs om maten skall passa in i detta system och vi lämnas att ta hand om det giftiga avfall som är en oundviklig bi-produkt. I rapporten från Världsbanken, "Turn down the heat" som publicerades i november 2012, förutspås det att höjningen av medeltemperaturen kommer att överstiga 4 grader före utgången av detta århundrade. I så fall, måste frågan om vi kommer att kunna producera någon mat alls på den här planeten ställas.
Finns det några alternativ? Vårt minne är kort i detta avseende. För bara tre generationer sedan, när min mamma växte upp, fanns det inget industriellt jordbruket, det fanns inga datorer, det fanns inga streckkoder, inga ”RFID-tags”, det fanns ingen elektronisk utrustning i affärerna förutom elektriskt ljus, det fanns inga linjära förpackningssystem, det fanns ingen infrastruktur som skulle ha gjort det möjligt för livsmedelskedjan att bli globala i den här skalan, och ja, matkvaliteten var mycket högre!
Det går att hitta diversifierade ekologiskt lantbruk som opererar på en lokal nivå och som har ambitionen att tillämpa principer för cykliskt tänkande, men det är svårt att göra det i vårt strukturellt icke hållbara samhälle. Det är exempelvis svårt att driva någon matdistribution idag utan att använda linjära förpackningssystem, transportsystem baserade på fossila bränslen och miniatyriserad elektronik i form av datorer och apparater som ingår i driften av nästan alla företag idag.

Projektet
Detta projekt handlar om att visualisera och uppmärksamma den lokala cykliska mat kedjan i form av en fungerande prototyp av en marknadsstånd anpassat för en småskalig ekologisk jordbrukare, som säljer grönsaker, plantor, spannmål etc. direkt från gården till slutkonsumenter i centrum, utan linjära förpackningssystem, med analog utrustning (inga miniatyriserade elektronik).

Syfte

Syftet med projektet är att väcka frågor och inleda diskussioner om det sätt som vi har valt att organisera vår matproduktion och distribution på, genom att visualisera en existerande alternativ lösning baserad på cykliska tänkandet.

Prototypen inkluderar;
odlingsbrätten i rostfritt stål, design Olof Kolte 2013
trälådor för grönsaker, design Olof Kolte 2013
rekonditionerade analog våg från Lindells Vågfabrik (ej i produktion)
tryckta på papperspåsar för plantor och grönsaker, grafisk design Olof Kolte 2013
tryckt på papperspåsar för ris, grafisk design Olof Kolte 2013
analog klocka, "Ring My Bell" Skultuna AB, design Olof Kolte 2001, i produktion
förkläden, designen Yukiko Tango, Trojka Design Studio, Malmö / Tokyo 2013
tygkasse i ekologisk bomull, design Olof Kolte / Yukiko Tango 2013
träkonstruktion, bord och tak, design Olof Kolte 2013
papperskoppsformare, design Olof Kolte 2013

<<BACK